Покана за Общо събрание на ДКБ, 22 октомври 2020 г.

До

Членовете на сдружение

        “ДРУЖЕСТВО на КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”


 

П О К А Н АУВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,


Управителният съвет на Сдружение “ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК  130337177, със седалище  и адрес на управление: София, Столична община, бул. Джеймс Баучер № 76, офис 425,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  във връзка с чл.28 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на  22.10.2020 година в зала „София“ в сградата на БЧК – София, бул. Джеймс Баучер № 76,  което да се проведе от 15.00 часа при следния Дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет;

2. Приемане на доклада на Контролния съвет;

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 година;

4. Приемане на годишен бюджет за 2021 година;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;

6. Избор на Председател, Бъдещ председател, членове на нов Управителен съвет, Научен секретар, Касиер и до трима резервни членове на УС;

7. Избор на членове и до двама резервни членове на Контролния съвет;

8. Избор на Главен редактор на списание „Българска кардиология“;

9. Възлагане на Управителния съвет на основание чл. 25, ал. 2 от ЗЮЛНЦ да избира и освобождава Главния редактор на списание „Българска кардиология“;

10.Промяна на Устава в съответствие с извършеното възлагане по т. 9, както следва: чл. 26, ал. 1, т. 19 от Устава да отпадне, вместо това да се създаде нова точка в чл. 42, т.11 – „избира и освобождава Главния редактор на списание Българска кардиология;

11. Разни.Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в Общото събрание.


На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението при липса на кворум в посочения час, Общото събрание ще се проведе на същия ден от 16 часа  на същото място и при същия дневен ред.
Управителен съвет на

“ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”