Покана за Общо събрание 19 юни 2021г.

До

                                                                                           Членовете на сдружение

                                                                                     “ДРУЖЕСТВО на КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”


 

П О К А Н АУважаеми ЧЛЕНОВЕ,


Управителният съвет на Сдружение “ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК  130337177, със седалище  и адрес на управление: София, Столична община, бул. Джеймс Баучер № 76, офис 425,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  във връзка с чл.28 от Устава на сдружението, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението на  19.06.2021 година в  зала „Бална“ на  Парк хотел Империал – Пловдив, ул. Лев Толстой № 6,  което да се проведе от 11.00 часа при следния Дневен ред:


1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 година.


Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в Общото събрание.


На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението при липса на кворум в посочения час, Общото събрание ще се проведе на същия ден от 12.00 часа  на същото място и при същия дневен ред.
Управителен съвет на

                                                                                                “ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ"