Надеждните национални данни са стъпка към навременна диагностика и лечение

Надеждните национални данни са стъпка към навременна диагностика и лечение

Към статията


Ролята на сърдечно-съдовите заболявания като водеща причина за смъртност и мащаб на заболеваемост в България са коментирани многократно. Поради своята медико-социална значимост и в условията на демографска криза тези заболявания трябва да останат позиционирани като стратегически приоритет в здравната политика на страната.

Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ)

работи активно в посока да гарантира, че сърдечно-съдовото здраве на нацията е разпознат обществен приоритет, който включва активности и политики, насочени към намаляване на преждевременната заболеваемост и смъртност.

Кардиологията и в частност интервенционалната кардиология е една от най-бързо развиващите се специалности. Мрежата от катетеризационни лаборатории с възможност за провеждане на перкутанни коронарни и некоронарни интервенции е добре развита в България с равномерно териториално покритие.

Почти 90% от хората с остър миокарден инфаркт

успяват да получат адекватно интервенционално лечение, защото това е лечението, което може да спаси човешки живот. Притеснително е, че въпреки успехите броят на хората, които получават миокарден инфаркт, остава един и същ. Причината е, че ние не успяваме да профилактираме и предпазим населението от развитието на остър миокарден инфаркт. Именно това показва смисъла да говорим и да действаме адекватно по отношение на рисковите фактори и ранната им превенция.

Тук идва и ролята на ДКБ за намаляване на вредните последици от сърдечно-съдовите заболявания и утвърждаването на научни и образователни програми, които подобряват общественото здравеопазване в областта. Дружеството се стреми да се налага като партньор в разработването на

Политики за по-добро сърдечно-съдово здраве

на нацията, сътрудничейки си с всички заинтересовани страни, чиито решения оказват пряко влияние върху превенцията и постигането на напредък и устойчиви резултати в областта на сърдечно-съдовите заболявания.

ДКБ следи и анализира тенденциите, които променят съвременната кардиология - от социално-икономическата и политическата среда, през развитието на новите здравни технологии до демографската структура на населението и организацията на здравния сектор.

Организацията и управлението на здравеопазването

трябва да се съобразяват с растящия дял възрастни полиморбидни пациенти, нуждаещи се от по-голяма интеграция и сътрудничество между звената за първичната и специализираната медицинска помощ. Болниците трябва да са част от интегрирана сервизна мрежа за здравни услуги. Ролята на кардиолозите става все по-важна в т.нар. мултидисциплинарни екипи. Само по този начин ще може да се осигури улеснен преход между болнична и доболнична помощ, по-сериозно последващо наблюдение на пациентите и по-добро сътрудничество между кардиолози, общопрактикуващи лекари и други участващи в грижите здравни специалисти, или т.нар. персонализиран подход в кардиологията.

Много още трябва да бъде направено, за да се ограничи неравнопоставеността в достъпа до здравни грижи - чрез по-справедливо разпределение на ресурсите, което гарантира, че всеки пациент получава най-добрата възможна медицинска грижа. Нараства ролята на дигиталните здравни решения и ролята на кардиологичната общност е да подпомогне тяхното бързо и ефективно въвеждане. Всичко това започва да има все по-голямо значение в условията на кризи от типа на пандемията с COVID-19.

Днес ДКБ е общност от медицински специалисти

които търсят достъп до най-актуалните научни данни и водещи клинични практики, съвременни образователни модули и обмяна на опит с най-изявените експерти в областта. Като част от Европейското кардиологично дружество ДКБ потвърждава, превежда на български език, отпечатва, разпространява до всички свои членове и подпомага имплементирането в клиничната практика на актуалните ежегодни европейски препоръки за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Наш приоритет е да адаптираме формата на научен обмен, така че да отговорим по-добре на очакванията на новата и разнообразна аудитория. В условията на криза работим активно за

Дигитализиране на научния кардиологичен календар до края на годината

Работим с едни от водещите компании в областта и вярваме, че това ще се реализира още в следващите седмици, за да поддържаме високо ниво на свързаност и колаборация в нашата общност. Това важи и за продължаващото обучение и следдипломно професионално развитие на специалистите по кардиология.

ДКБ застава зад въвеждането на Иновациите в здравеопазването и развитието на научноизследователската дейност у нас. Това е област, която трябва да бъде приоритизирана в още по-голяма степен, защото е пряко свързана с навлизането на огромни инвестиции в сектора. Особено в условията на криза, вече никой не се съмнява, че в страната ни има място и нужда от насърчаване на научноизследователските активности, ако се стремим към ефективно и навременно опазване на здравето и подобряване на здравните показатели на нацията в дългосрочен план. ДКБ подкрепя и подпомага финансово оригинални научни разработки в областта на кардиологията, както и представянето им на престижни научни форуми у нас и в чужбина. Отново важно е да се подчертае ролята на дигитализацията, тъй като иновацията стъпва върху данни от реалната практика. До пет години се очаква половината от подаваните досиета към регулаторните органи да включват синтетично контролно рамо или данни от реалната практика.

Ако България иска да задържи водеща позиция в провеждането на клинични изпитвания,

дигитализирането на сектора е без алтернатива.

Тук е мястото да отбележа, че ДКБ участва в няколко мащабни епидемиологични регистъра под егидата на Европейското дружество по кардиология. Такъв е например ESC HFA Atlas, който има цел да анализира повече от 40 специфични за сърдечната недостатъчност показатели, в това число данни за разпространението на сърдечно-съдови заболявания, рискови фактори, здравни показатели, здравна инфраструктура и достъп до здравни услуги в над 42 европейски държави. Вярваме, че събирането на надеждни национални данни по нозологични единици е стъпка към осигуряване на необходимите ресурси в сектора, както и разработването на ефективни стратегии за навременна диагностика и оптимално лечение.

Не на последно място - ДКБ се стреми да бъде все по-отворено към пациентските общности. Не само напредъкът в медицината и въвеждането на иновативни здравни технологии, но и промяната в поведението на хората са ключови за още по-ефективното повлияване на сърдечно-съдовите заболявания. Подкрепата на различни общности от хора, насочена към превенция и промоция на здравето, е пътят към промяна в поведението и подобряване на здравните резултати на популационно ниво в дългосрочен план.


Източник на информация "Капитал"