Покана за свикване на Общо събрание на ДКБ - 30.09.2022 г.

До

Членовете на сдружение 

“ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”П О К А Н АУважаеми ЧЛЕНОВЕ,


Управителният съвет на Сдружение “ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК  130337177, със седалище  и адрес на управление: София, Столична община, бул. Джеймс Баучер № 76, офис 425,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  във връзка с чл.28 от Устава на сдружението, свиква редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението на  30.09.2022 година в  зала „Sea“, хотел Маритим Парадайс Блу, к.к. Албена, Община Балчик, област Добрич,  което да се проведе от 18 часа при следния Дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет;

2. Приемане на доклада на Контролния съвет;

3. Приемане на годишен бюджет за 2023 година; 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;

5. Избор на членове на нов Управителен съвет, Председател, Бъдещ председател, Научен секретар, Касиер и до трима резервни членове на УС;

6. Избор на членове и до двама резервни членове на Контролния съвет;

7. Разни.


Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в Общото събрание.


На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението при липса на кворум в посочения час, Общото събрание ще се проведе на същия ден от 19.00 часа  на същото място и при същия дневен ред.
Управителен съвет на

“ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”